تنگى ستون مهره ها وتنگی كانال نخاعی

یک کانال مهرههاى تنگ شده باعث درد پشت و پاها بهطور دو طرفه در هنگام راه رفتن یا ایستادن مىشود که با نشستن تسکین مىیابد. برخلاف کلودیکاسیون عروقی، نشانه ها بدنبال ایستادن بدون راه رفتن بروز مىکند. برخلاف بیمارى دیسک لومبار، سمپتومها با نشستن تخفیف مىیابند. نقصهاى فوکال نورولوژیک شایع است؛ نقصهاى شدید نورولوژیک ( پارالیز، عدم توانائى در نگهدارى ادرار یا مدفوع) نادر است.تنگى در اثر عوامل اکتسابى (۷۵%)، مادرزادی، یا مخلوط اکتسابى / مادرزادى بوجود می آید. در بیمارى خفیف درمان سمپتوماتیک (علامتی ) کافى است، جراحى وقتى اندیکاسیون دارد که درد با فعالیتهاى زندگى روزمره تداخل کند یا علائم فوکال نورولوژیک بهوجود آمده باشد. جراحى در۶۵-%۸۰ موارد موفقیتآمیز است، در ۲۵% موارد تنگى راجعه در عرض ۵ سال ایجاد مىشود.

تروما :
تروما عبارت کشیدگى یا رگبهرگ شدن کمر براى توصیف صدمات مینور و خود محدود شونده همراه با LBP به کار می رود. شکستگی هاى مهرهها در اثر تروما منجر به گوهاى شکل شدن یا کمپرسیون جسم مهره مىشود، ممکن است شکستگىهاى انفجارى عناصر قدامى و خلفى مهرهها را درگیر نماید. در شکستگی هاى مهرهها آسیب نورولوژیک شایع است.با درمان زودرس نتایج بهترى حاصل مىآید. شایعترین علت شکستگى غیر تروماتیک استئوپروز است. علل دیگر شامل استئومالاسی، هیپرپاراتیروئیدی، هیپرتیروئیدی، میلوم مولتیپل، یا کارسینوم متاستاتیک مىباشد. استفاده از گلوکوکورتیکوئیدها جسم مهره را مستعد شکستگى مىکند. قرائن بالینی، یافته هاى معاینه و گرافی هاى مهره تشخیص را ممکن می سازند.

اسپوندیلولیستزیس :
لغزش قسمت قدامى مهرهها به سمت جلو و به جا گذاشتن عناصر خلفى در پشت سطوح L5-L4 بیشتر از سطوح S1-L5 مبتلا مىشوند؛ مىتواند LBP یا رادیکولوپاتى / یا سندرم کودااکوئینا بهوجود آورد.

استئوآرتریت :
درد پشت که در اثر حرکات مهرهها بهوجود مىآید. با افزایش سن تشدید مىیابد. یافته هاى رادیولوژیک با شدت درد ارتباطى ندارند. سندرم فاست - وجود علائم و نشانه هاى رادیکولر ، تحت فشار قرار گرفتن ریشه عصب بوسیله هیپرتروفى یک طرفه فاست. فورامینوتومیو فاستکتومى - موجب تسکین بلندمدت درد در ۸۰ تا ۹۰% موارد مىشود. از بین رفتن ارتفاع دیسک بینمهرهاى موجب کاهش ابعاد عمودى فورامن بینمهرهاى مىشود، پدیکول پائینرونده ریشه عصبى موجود را تحت فشار قرار می دهد.

متاستازهاى مهرهاى :
درد پشت شایعترین نشانه نورولوژیک در بیماران مبتلا به کانسر سیستمیک مىباشد. کارسینوم متاستاتیک ، میلوم مولتیپل و لنفوم غالباً مهرهها را گرفتار مىنمایند. LBP ممکن است سمپتوم یک کانسر باشد ، بطور تیپیک درد با استراحت تسکین نمىیابد. MRI یا CT - میلوگرافى متاستاز جسم مهرهها را نشان مىدهد، فضاى دیسک درگیر نیست.

استئومیلیت مهرهها :
LBP با استراحت تسکین نمىیابد؛ تندنس فوکال مهرهها، افزایش ESR. منبع اولیه عفونت ( ریه ، مجراى ادرارى یا پوست ) در ۴۰% موارد یافت می شود. گونه هاى استافیلوکوک شایعترین هستند. تخریب جسم مهره و فضاى دیسک شایع است. آبسه اپیدورال مهرههاى لومبار بهصورت درد پشت و تب خود را نشان مىدهد. معاینه ممکن است طبیعى باشد یا یافته هاى رادیوکلار یا سندرم کودا اکوئینا نشان دهد. MRI میزان گسترش آبسه را بهتر نشان مىدهد.

آراکنوئیدیت لومبار :
ممکن است بدنبال پاسخ التهابى به صدمه بافتى موضعى در داخل فضاى سابآراکنوئید بوجود آید. فیبروز ریشه هاى اعصاب را در بر مى گیرد که بهوسیله MRI بهتر دیده مى شود. درمان رضایت بخش نیست.

اختلال ایمنى :
اسپوندیلیت آنکیلوزان ، آرتریت روماتوئید ، سندرم رایتر، آریتریت پسوریاتیک، و بیمارى مزمن التهابى روده. اسپوندیلیت انکیلوزان - بطور تیپیک مردان کمتر از ۴۰ سال با پشت درد شبانه مراجعه مىکنند، درد با استراحت تسکین نمىیابد ولى با ورزش بهتر مىشود.

استئوپروز :
از دست رفتن ماده استخوانى در اثر هیپرپاراتیروئیدی، استفاده مزمن از استروئیدها، بی حرکتى و سایر اختلالات پزشکی. ممکن است تنها تظاهر بیمارى LBP باشد که با حرکت بدتر مى شود.

بیماری هاى احشائى :
( جدول علل ویسرال کمردرد ) لگن درد را به ناحیه ساکرال، قسمت تحتانى شکم به ناحیه لومبار و قسمت فوقانى شکم به ناحیه تحتانى توراسیک یا ناحیه فوقانى لومبار ارجاع مىدهد. علائم لوکال وجود ندارد حرکات طبیعى مهره ها بدون درد است. تا ۲۰% بیماران مبتلا به پارگى آنوریسم آئورت شکمى به LBP مجزا مبتلا هستند.

علل ویسرال کمردرد :
معده (دیواره خلفی) - کیسه صفرا - سنگ کیسه صفرا
پانکراس - تومور، کیست، پانکراتیت
رتوپریتونئال - خونریزی، تومور، پیلونفریت
واسکولار - آنوریسم آئورت شکمی، ترومبوز شریان کلیوى و ورید
کولون - کولیت، دیورتیکولیت، نئوپلاسم
لیگامانهاى یوتروساکرال - اندومتریوز، کارسینوما
بد قرار گرفتن رحم
درد قاعدگى
ارتشاح نئوپلاستیک اعصاب
نوروز رادیاسیون تومورها / اعصاب
پروستات - کارسینوم، پروستاتیت
کلیه - سنگ کلیه، بیمارى التهابی، نئوپلاسم، عفونت

بیماری هاى دیگر :
LBP مزمن بدون هیچ علت مشخص ، اختلالات روانی ، اعتیاد به مواد مخدر ممکن است همراه آن وجود داشته باشد.


آدرس مطب : اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان قصر نور واحد 305
تلفن : 32240068 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تنگى ستون مهره ها وتنگی كانال نخاعی
چاقی و خطرات آن
آیا صداهای گردن طبیعی است
ارتباط بین شانه درد و حمله قلبی
دلایل کمردرد ناگهانی
علت گرفتگی عضلات گردن چیست ؟
بیماری های اسکلتی عضلانی