بازتوانی چیست ؟

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﯽ
ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ‏(Rehabilitation ‏)
ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ، ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﯽ ‏( ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Rehabilitation ‏) ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪﻓﺮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺨﻮﺍﻩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻭﺍﻗﻌﻪ، ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﯾﺎ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﻭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ. ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﮑﺘﻪ، ﺿﺎﯾﻌﺎﺕ ﻧﺨﺎﻋﯽ، ﺟﺮﺍﺣﯽﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﯼ، ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﯼ، ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ، ﮐﻢ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ، ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ، ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﺩ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ
- ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯼ
- ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ . ﺩﺭ
- ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ
- ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯿﻬﺎ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯼ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ
- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ
- ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯼ ﺟﺴﻤﯽ
- ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎﺭﯼ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﯼ
- ﺩﺧﯿﻞ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺗﯿﻢ
- ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ.
- ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ‏( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ ‏) ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :

- ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﯼ ﻓﻨﯽ
- ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ
- ﺷﻨﻮﺍﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
- ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ
- ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽ
- ﮐﺎﺭﺩﺭﻣﺎﻧﯽ
- ﮔﻔﺘﺎﺭﺩﺭﻣﺎﻧﯽ
- ﻣﺪﺩﮐﺎﺭﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ


آدرس مطب : اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان قصر نور واحد 305
تلفن : 32240068 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بازتوانی چیست ؟
دلایل کمردرد ناگهانی
ارتباط بین شانه درد و حمله قلبی
علت گرفتگی عضلات گردن چیست ؟
چاقی و خطرات آن
آیا صداهای گردن طبیعی است
بیماری های اسکلتی عضلانی