بیماریهای استخوان و معافیت سربازی

بخش هشتم : بیماری های استخوان ( اسكلت )
بند1- انحرافات ستون فقرات مادرزادی یا اكتسابی :
الف) کیفوز توراسیک بالای 70 درجه و کیفوز توراکو لومبار بالای30 درجه : معاف دائم
ب) کیفوز توراسیک بین 70-50 درجه : معاف از خدمات رزمی
ج) کیفوز توراکو لومبار بین 30-10 درجه : معاف از خدمات رزمی
د) اسکولیوز بیش از 30 درجه : معاف دائم
هـ) اسکولیوز بین 30-20 درجه : معاف از خدمات رزمی
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر اسكولیوز بین 20 تا 45 درجه : معاف از خدمات رزمی
بند2- شكستگی های قدیمی حفره كوتیل (استابولوم) چنانچه با تغییر شكل حفره و با عارضه مفصلی همراه باشد : معاف دائم
بند3- نكروز آواسكولار سراستخوان ران بهر علّت : معاف دائم
بند4- شكستگی های لگن:
الف) نوع مالگین : معاف دائم
ب) نوع Open Book : معاف از خدمات رزمی

بند5- بیماری شوئرمان : معاف از خدمات رزمی
بند6- استئومیلیت :
الف) نوع حاد : شش ماه معاف موقت
ب) عفونتهائی كه علیرغم 6 ماه درمان بهبود نیافته یا منجر به تغییر شكل استخوان همراه با اختلال عملكرد شده باشد : معاف دائم
بند7- تومورهای خوش خیم استخوانی:
الف) همراه با ایجاد اختلال مشهود در كار عضو به شرطی كه با عمل جراحی بهبودی حاصل نشود : معاف دائم
ب) داخل استخوانی دراستخوانهای فمور ، تیبیا ، كالكانئوس ، تالوس ، اسكافوئید ، هومروس ، رادیوس و اولنا با قطر بیشتراز 3/1 قطر استخوان : معاف دائم
ج) داخل استخوانی كمتر از 3/1 قطر استخوان : معاف از خدمات رزمی

بند8- كیستهای استخوانی :
الف) كیستهای بزرگ با خطر شكستگی یا با اندازه بیش از3/1 قطر استخوان یا کیستهای کوچک متعدد(بیش از سه عدد) با عارضه (دراستخوانهای فمور ، تیبیا ، كالكانئوس، تالوس ، اسكافوئید، هومروس ، رادیوس و اولنا) : معاف دائم
ب) كیستهای كوچك و بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی
بند9- شكستگی ها ی استخوانهای بلند :
الف) شكستگی هائی كه بعداز9 ماه جوش نخورده باشدومفصل كاذب ایجادكرده باشد ویا دروضع نامناسب جوش خورده و اشكال عملی ایجاد نموده باشد : معاف دائم
ب) شكستگی های جوش خورده استخوانهای بلند و لگن با و یابدون نصب پیچ یا پلاك و یا كونچر و بدون عارضه: معاف از خدمات رزمی
ج) شكستگیهای جوش نخورده بدون نصب پیچ و پلاك و كونچر كه كمتراز 6ماه از تاریخ شكستگی گذشته باشد: معاف موقت (به مدت حداكثر 9 ماه از تاریخ شكستگی )

بند10- شكستگی های استخوانی غیر از استخوانهای بند9 :
الف) بعداز 9 ماه جوش نخورده وبا عمل جراحی نیز بهبود نیافته باشد همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم
ب) جوش نخورده باشد (كمتر از 9 ماه ) : معاف موقت (به مدت حداكثر 9 ماه از تاریخ شكستگی)
بند11- قطع یا فقدان یكی از اندامها : معاف دائم

بند12- كوتاهی پا :
الف) كوتاهی بیش از 3 سانتی متر ( به استناد اسكنوگرام ) : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی كوتاهی بیش از 5 سانتی متر : معاف دائم
ب) كوتاهی از 1 تا مساوی 3 سانتی متر : معاف از خدمات رزمی

تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی كوتاهی از 1 تا مساوی 5 سانتی متر : معاف از خدمات رزمی
بند13- سینوویال كندروماتوزیس مفاصل بزرگ همراه با اختلال عملی : معاف دائم
بند 14- آنكیلوز مفاصل بزرگ (هانش ، زانو ، آرنج ، شانه ، مچ پا ، مچ دست) : معاف دائم

بند15- محدودیت حركات مفاصل(غیرقابل درمان و پایدار) :
الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه(محدودیت بیش از 4/1 محدوده طبیعی حركت مفصل مربوطه) : معاف دائم
تبصره- برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر محدودیت بین 4/1 تا 2/1 محدوده طبیعی حركت مفصل در اندام فوقانی : معاف از خدمات رزمی
ب)محدودیت حركات سایر مفاصل بزرگ ( مچ دست ، مچ پا ، آرنج )در صورتی كه بیش از نیمی از حركات ، محدود شده باشد : معاف دائم
ج) در موارد خفیف تر همراه با اختلال عملكرد : معاف از خدمات رزمی
بند16- در رفتگی مكرر و یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ عمل كرده یا نكرده ( بدون عارضه ) : معاف از خدمات رزمی
تبصره - در صورتیكه در حین خدمت بیش از دو نوبت دررفتگی به فاصله بیش ازدو ماه ایجاد شود : معاف دائم
بند17- شلی لیگامانهای زانو و مچ پا و در رفتگی عادتی مفاصل كه مانع تمرینات نظامی باشد : معاف از خدمات رزمی

بند18- سندرم ایسكمیك ولكمن :
الف) در موارد شدید : معاف دائم
ب) درموارد خفیف : معاف از خدمات رزمی
بند19- فقدان كامل شست (از مفصل M.C.P) و یا فقدان ارزش كاری آن در یک دست : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف ازخدمات رزمی

بند20- فقدان انگشتان دست :
الف) سه انگشت و یا بیشتردر یك دست : معاف دائم
تبصره- برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر، بیش از سه انگشت و یا انگشت شست بهمراه دو انگشت در یک دست : معاف دائم
ب)قطع یک بند انگشت شست یا سبابه ویا بیش از دو بند در سایر انگشتان یک دست : معاف از خدمات رزمی

بند21- عوارضی كه مانع باز شدن و یا تا شدن انگشتان دست شود مانند سند اكتیلی و …. (غیرقابل درمان) :
الف) در بیش از دو انگشت (مركب ) : معاف دائم
تبصره- برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر 3 انگشت و بالاتر : معاف دائم
ب) در دو انگشت (ساده) : معاف از خدمات رزمی
بند22- كوتاهی اندام فوقانی در مقایسه با یکدیگر :
الف) در صورتیكه بیش از 5 سانتیمتر باشد : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر كوتاهی بیش از 7 سانتی متر : معاف دائم
ب ) بین 5-2 سانتیمتر برای مشمولین تا فوق دیپلم و 7-2 سانتیمتر برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

بند23- سینوستوزاستخوانهای ساعد :
الف) در دو دست : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
ب) در یک دست : معاف از خدمات رزمی
بند24- كوبیتوس واروس ووالگوس:
الف) همراه با اختلال عملكرد یا ضایعه عصبی یكطرفه یا دو طرفه : معاف دائم
تبصره- اختلال عملكرد یك طرفه برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
ب) بیش از 10 درجه انحراف : معاف از خدمات رزمی
بند25- كوكساپلانا ، كوكساوارا ، كوكسا ماگنا ، كوكسا والگا :
الف)با گرفتاری بیش از 30% از سر استخوان فمور و یا بیش از 30 درجه تغییر ازمحور طبیعی : معاف دائم
ب) با گرفتاری بین 20تا30درجه : معاف از خدمات رزمی

بند 26- پارگی منیسک :
الف) دو زانو همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
ب) پارگی منیسك یك زانو و یا دو زانو بدون اختلال , عمل شده یا نشده : معاف از خدمات رزمی

بند 27- پارگی شدید و كامل رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا كه باعث ناپایداری مفصل گردد:
الف) در مواردی كه چند رباط (بیش از دو رباط) پاره شده باشد : معاف دائم
ب) در موارد پارگی رباط ACL و PCL : معاف دائم
ج) د رموارد پارگی رباط ACL یا PCL بهمراه یكی از رباطهای جانبی : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف از خدمات رزمی
د) پارگی ACL یا PCL دوطرفه : معاف دائم
هـ) در افراد جراحی شده (دو رباط و بیشتر) همراه با اختلال عملی : معاف دائم
و) در افراد جراحی شده بدون اختلال عملی :معاف از خدمات رزمی
ز) پارگی منیسك و یك رباط : معاف از خدمات رزمی

بند28- ژنووالگوم ، ژنوواروم :
الف) در موارد شدید ( فاصله بین دو قوزك یا دو كوندیل فمور بیش از 12 سانتی متر) : معاف دائم
تبصره : برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر بیش از 14 سانتی متر : معاف دائم
ب) در موارد خفیف (فاصله بین دو قوزك یا دو كوندیل فمور بین cm 12-5) : معاف از خدمات رزمی
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر فاصله cm 14-5 : معاف از خدمات رزمی
ج) همراه با چرخش تیبیا با فاصله مساوی و بیش از 10 سانتی متر : معاف دائم
تبصره- برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر با فاصله بیش از 12 سانتی متر : معاف دائم

بند29- ژنوراكورواتوم :
الف ) بیش از 15 درجه : معاف دائم
ب) كمتر از 15 درجه : معاف از خدمات رزمی
بند30 - صافی كامل كف یك یا هر دو پا :

الف) در انواع سخت بهمرا ه دفورمیتی مچ پا مانند ( Hill valgus) : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی وبالاتر : معاف از خدمات رزمی
ب )صافی كامل كف یك یا هر دو پا در انواع ( Rigid یا Flexible) بدون عارضه و دفورمیتی : معاف از خدمات رزمی

بند31 پارگی بهبود نیافته تاندون آشیل : معاف دائم
بند 32- كوتاهی تاندون آشیل توأم با اختلال در نشستن و محدودیت حركتی مچ پا : معاف دائم
تبصره-كوتاهی تاندون آشیل توأم با اختلال در نشستن و محدودیت حركتی مچ پا برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر: معاف ازخدمات رزمی

بند 33- تغییر شكل اكتسابی یا مادر زادی استخوانهای تارس و متاتارس (هالوس و الگوس ) : معاف از خدمات رزمی
بند34- قطع انگشتان پا :
الف) قطع سه انگشت كامل از یك پا و یا قطع شست در هر دو پا : معاف دائم
تبصره - در صورتیكه قطع سه انگشت بغیراز انگشت شست باشد برای دارندگان مدرك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

ب) قطع چهار انگشت در پاها : معاف دائم
تبصره برای دارندگان مدرك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
ج) قطع شست در یك پا : معاف از خدمات رزمی
بند 35- اكی نیسم Foot drop : معاف دائم

بند36- دفورمیتی های مفصل مچ پا :
الف) در مواردی كه اختلال در راه رفتن ایجاد كرده باشد: معاف دائم
ب) درمواردی كه اختلال در راه رفتن ایجاد نكرده باشد : معاف از خدمات رزمی
بند37- بیماریهای اسكلتی استخوانی نظیر استئوژنس ایمپرفكتا ، آرتروگریپوزیس ، سكلهای شدید ناشی از CP و پولیو و انهدام كامل پاشنه (نكروز استخوان تالوس) : معاف دائم

بند38- استئوكوندریت دیسكانت زانو ، هیپ و مچ پا :
الف) درجه 3 و بیشتر : معاف دائم
ب ) کمتر از درجه 3 : معاف از خدمات رزمی
بند 39- بیماریهای جوش نخوردگی اسكافوئیدو كن باخ پس از 9 ماه از زمان تشخیص و درمان همراه با اختلال عملكرد : معاف دائم
تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

بند 40 تمام فلاپهای پدیكوله عضلانی ، آزاد :
الف) اگر نقص عضو یا اختلال عملكرد ایجاد كرده باشد : معاف دائم
ب) سایرموارد بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

بند 41 - پا چنبری( Club Foot ):
الف) در صورتیكه ایجاد عارضه دفورمیتی نموده باشد كه مانع انجام تمرینات یا پوشیدن پوتین باشد : معاف دائم
ب) در غیر از موارد فوق : معاف از خدمات رزمی

بند 42 وجود جسم خارجی در مفاصل بزرگ :
الف) در صورتیكه با اختلال عملی واضح همراه باشد : معاف دائم
ب) بدون ایجاد اختلال عملی : معاف از خدمات رزمی
بند 43- خارج كردن پاتلا (پاتلكتومی ):
الف) توتال یک طرفه یا دو طرفه : معاف دائم

تبصره - برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر یک طرفه : معاف از خدمات رزمی
ب) پارسیل همراه با اختلال عملكرد : معاف دائم
ج) پارسیل بدون اختلال عملكرد : معاف از خدمات رزمی
بند44- كندرومالاسی پاتلا واسكوداشلاتر: معاف از خدمات رزمی

بند45- آسیبهای عروق اندامها :
الف) در صورتیكه سبب اختلال عملكرد بارز اندام شده باشد: معاف دائم
ب) در صورتیكه اختلال ایجاد شده جزئی باشد معاف از خدمات رزمی

بند46- مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین

بند47- سایر بیماریها :
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آیین نامه می باشند : شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آیین نامه می باشند : معاف دائم


آدرس مطب : اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان قصر نور واحد 305
تلفن : 32240068 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید
نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیماریهای استخوان و معافیت سربازی
علت گرفتگی عضلات گردن چیست ؟
دلایل کمردرد ناگهانی
بیماری های اسکلتی عضلانی
ارتباط بین شانه درد و حمله قلبی
آیا صداهای گردن طبیعی است
چاقی و خطرات آن